زاهدی گفت نگو کلب ز شأنت دور است 
شکر لِِله که شدم کلب درِ این خانه
زاهدا شأن تو ارزانی خود،خرده مگیر
نیستم مثل تو هرجا بخورم من دانه