بعدسرمایه گذاریهای32میلیاردی برا  وحدت وجدای اون؛کمکهای مالی ومهندسی ونظامی یکطرفه به سودان؛دیروز رئیس جمهورش دستوردادسفارت ایران تخریب و بجاش مسجدی بنام عمربن خطاب برپاشود 😁✌️ چش نخوره وحدتتون