✍🏼امام صادق علیه السلام می فرمایند:


👓هرکس پیشوایی را که از جانب خدا تعیین شده انکار کند⛔️واز او و دین او بیزاری جوید ، کافر واز دین اسلام بیرون رفته است زیرا کھ آن پیشوا ازجانب خداست دین او دین خداست وکسی که از دین خدا بزاری جوید ‼️خونش درآن حال مباح است مگر اینکه توبه کند و به سوی خدا بازگشت کنداز آنچه گفته و اعتقاد پیداکرده.‼️


⚜منبع:

انساب النواصب صفحه31