میگویند به صحابه پیغمبر سب و لعن نکنین !!!
کدام صحابه ؟؟؟
صحابه که بر پیغمبر ً ص   ً توهین کرد .
صحابه که از دستور پیغمبر ً ص  ً سر پیچى کرد .
صحابه که دختر رسول خدا ً ص   ً را شهید کرد .
صحابه که حق امیرالمؤمنین ً ع   ً را غصب کرد .


لعن میکنیم چون دستور خداوند است که در سوره احزاب آیة ٥٧- خداوند میفرماید : (اٍن الَذِیٍنَ یوُذِنٍ الله وً رَسْولهُ لَعنهُمُ الله فىٍ الدُنیاٰ وَالْآخرة و اعًدَّ لَهُمْ عَذاباً مُّهِناً ) 
ترجمه : آنها که خدا و پیغمبرش را آزار میدهند . خداوند آنان را از نعمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و براى آنها عذاب خوار کننده آماده کرده است .
و پیغمبر اکرم ً ص   ً بار ها فرموده است که فاطمه زهرا  ً س   ً از من است و من از فاطمه زهرا ً س   ً و کسى که در قتل فاطمه زهرا ً س   ً شریک باشد شایسته لعن و نفرین خداوند و رسولش میشود .
پس شما که این قدر دم از پیروى سنت پیغمبر میزنید . پس اینقدر از یک ملعون دفاع نکنید !
👈 عمر از دستور پیغمبر ً ص   ً سر باز زد و به پیغمبر ً ص   ً توهین کرد . و کسى که به پیغمبر ً ص   ً توهین کند و از دستور پیغمبر ً ص   ً سر پیچى کند بدون شک که مرتد است !
در کتاب هاى صحیح بخارى -ج ١ - ص - ١٢٦ و ١٢٧ حدیث ١١٤ .   و صحیح بخارى ج-١ص-٣٦ حدیث ١١٤ !   و همچنین صحیح بخارى ج-٨ ص-٦١ حدیث ٧٣٦٦ 
حدیثى نقل شده است که پیغمبر ً ص   ً چهار روز قبل از وفات درخواست قلم و کاغذ کردن تا وصیتى بنویسند تا مسلمانان بعد از وفات وى هر گز گمراه نشوند . درین میان عمر ابن الخطاب گفت بدرستى که درد و مرض ( مرگ ) بر پیغمبر غلبه کرده و هذیان میگوید . کتاب خدا نزد ما است و همان براى ما کافى است !
-منابعى از کتب جماعت بکرى و عمرى که در آنها توهین عمر به پیامبر به لفظ اینکه عمر به پیامبر گفت این مرد هذیان میگوید در زیر آمده است :
صحیح بخارى ج- ٤ ص-٣١ حدیث ٣٠٥٣ 
کتاب الجهاد السیر 
صحیح بخارى ج-٤ ص- ٦٦ حدیث ٣١٦٨
صحیح بخارى ج -٥ ص-١٣٧ حدیث ٤٤٣١
تاریخ الطبرى ج -٣ ص-١٩٣ 
البته این واقعه در دیگر کتب هاى جماعت بکرى نقل شده است . که از آن جمله میتوان به کتب هاى زیر اشاره کرد !
صحیح مسلم ج-٥ ص-٥ حدیث ٤١٢٤ 
معجم اوسط طبرانى ج-٥ ص-٢٨٨ 
معجم الزوائد الهیثمى ج-٩ ص-٣٤ 
کنزل العمال متقى اهندى ج-٥ ص-٦٤٤
طبقات ابن سعد ج -٢ ص ٢٤٣ 
مسند احمد ج-٣ ص ٢٤٣ 
مسند احمد ص- ٢٩٣ 
کامل ابن اثیر ج-٢ ص-٣٢٠ 
فتح البارى ابن حجر عسقلانى ج-٨ ص ١٠١
دار المعرفه للطابعه والنشر بیروت - لبنان 
کشف الغمه ج-٢ ص-٤٧ ابن ابى فتح الاربلى دار الاوضواء بیروت لبنان 
و اما بعد ......
با خواندن مطالب بالا و مراجعه به اسناد و کتب جماعت بکری ، توهین عمر ابن الخطاب به پیامبر اثبات میشود . و حال سؤال این است آیا شخصى که به پیامبر اسلام توهین میکند مسلمان است ؟؟؟
و حکم شخص توهین کننده به پیامبر چیست ؟؟؟
آیا این فرد لایق خلافت است ؟...؟
👈 و حال فتواى خود علماى اهل سنت در مورد کسى که براى پیامبر توهین و جسارت کند حکم اش چیست !!
علامه مقریذى در کتاب امتاع الاسما ج-١٤ ص-٣٧٥  میگوید : اى مردم دنیا بدانید همه کسانى که فحش به پیامبر میدهد ، یا فحش نمیدهد یک إیرادى در پیامبر میگیرد ، یا اینکه نه ایراد هم نمیگیرد و میگوید ً نعوذوبالله  ً پیامبر چشم اش کج بود ، یا در نصب پیامبر ، و یا یک چیزى بگوید نه فحش نه توهین فقط یک چیزى بگوید که 👈 شأن پیامبر را پاین آورده باشد 👉 
تمام این موارد توهین است و شخصى توهین کننده براى پیامبر کافر است !
و قاضى عیاض یکى دیگر از بزرگان سنى میگوید کسى براى پیامبر جسارت کند کافر شمرده میشود و واجب القتل است !!!
-منبع -در شرح صحیح مسلم . مربوط آغاى نبوى ج-٧ ص ١٥٨
ابن حجر عسقلانى در کتاب فتح البارى شرح صحیح بخارى ج-١٢ ص-٢٤٨ 
چنین نقل میکند : متفق علیه است براى مسلمانان که هر کى به پیامبر جسارت کند واجب است او را بکشند . و به اتفاق علما هر کس به پیامبر جسارت کند بدون شک کافر است !
👈 بخارى میگوید که عمر به پیامبر فحش داد و این علماى بزرگ سنى میگوید کسى که به پیامبر فوحش بدهد کافر و مرتد است !!!