دستور پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم به تکلم آیت الله العظمی رحمت الله الواسعه امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه افضل صلاة با خورشید

_______________________________


💠سلیم می گوید از ابوذر شنیدم که می گفت آقایم محمّد صلی اللَّه علیه وآله وسلم رادیدم شبی به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السّلام فرمودند: فردا به کوه های بقیع برو برمکان بلندی از زمین بایست وقتی خورشید طلوع کرد بر آن سلام کن. خداوند تعالی به او دستور داده به تو با صفاتی که داری جواب دهد.
✍🏻فردا امیر المؤمنین علیه السّلام بیرون آمد در حالی که ابوبکرُ عمر و عده ای از مهاجرین و انصار همراه آن حضرت بودند تا به بقیع رسیدند و حضرت بر مکان بلندی از زمین ایستاد. 
✍🏻همین که خورشید طلوع کرد حضرت فرمودند سلام برتو ای خلق جدید خدا که مطیع او هستی.
💠صدایی از آسمان شنیدند و جواب گوینده ای را که می گفت سلام بر تو ای اوّل، و ای آخر، و ای ظاهر، و ای باطن و ای کسی که به هر چیزی عالم هستی»!
☡تعجّب و بیهوشی حاضران از تکلّم خورشید....
🔅وقتی ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار سخن خورشید را شنیدند ازهوش رفتند بعد از چند ساعت بهوش آمدند در حالیکه امیرالمؤمنین علیه السّلام ازآن مکان رفته بود!همگی خود را بِحُضور پیامبر صلی اللَّه علیه و آله وسلم رسانیدندُ عرض کردند : شما می گوئی علی بشری مثل ما است. 
✍🏻خورشید او را با سخنانی مخاطب قرار داد که خداوند خود را با آن مخاطب قرار داده است!!
💠پیامبر خاتم فرمود از او چه شنیدید؟ گفتند از خورشید شنیدیم که میگفت سلام بر تو ای اوّل! فرمود : راست گفته او اوّل کسی است که به من ایمان آورده گفتند : از خورشید شنیدیم که می گفت ای آخر ! فرمود راست گفته او آخرین کسی است که با من تجدید دیدار میکند او مرا غسل و کفن میکند مرا داخل قبرم می نماید.
💠از خورشید شنیدیم که میگفت: ای ظاهر! حضرت فرمود راست گفته است همه ی علم من برای او ظاهر شده گفتند از خورشید شنیدیم که می گفت ای باطن ! فرمود : راست گفته همه اسرارم در باطن اوست.
✍🏻گفتند از خورشید شنیدیم میگفت ای کسی که بِهَر چیزی عالم هستی ! فرمود راست گفته اوست عالم به حلالُ حرام و واجبات ومستحبات و آنچه از این قبیل است همه ی آن ملاعین برخاستند و گفتند محمّد ما را درظلمت انداخت!و بعد از درب مسجد بیرون رفتند.
📘عیون المعجزات صفحه ۴
📘أسرار آل محمد/ ترجمه سلیم صفحه ۶۵۰_۶۵۱
📘فضائل شاذان صفحه ۶۹
📘مانزل من القرآن به نقل کنزالفوائد نجفی،بحار۴۱/۱۸۱
📘مدینة المعاجز صفحه ۳۳
📘تفسیر برهان جلد ۴صفحه۲۸۷
📘ارشاد القلوب دیلمی جلد ۲صفحه ۶۴
📘الهدایة الکبری صفحه ۱۷
📘فرائد السمطین باب ۳۸
📘مناقب خوارزمی صفحه ۶۸
📘ینابیع المودةصفحه ۱۴۰
☡امام صادق علیه السلام : هرکس از پیروان و دوستان ما کتاب سلیم بن قیس هلالی رانداشته باشد ، چیزی از مسائل امامت ما نزد او نیست و از وسیله های ما هیچ آگاهی ندارد آن کتاب الفبای شیعه و سری از اسرار آل محمداست.
☡کاتبی که کتابش را به تأیید ۵ امام رساند.
☡البته این کتاب توسط آقایون وحدتی تحریف شده برای دانلودpdfکتاب نسخه اصلی عربی۳ جلدی بدون سانسور و ترجمه فارسی ۱/۳ آن به کانال رجوع کنید
________________________________