سزای کسیکه محبت آندو نفر را در دل داشته باشد.


وعن سلام بن سعید المخزومی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : ثلاثة لا یصعد عملهم إلى السماء ولا یقبل منهم عمل : من مات ولنا أهل البیت فی قلبه بغض ، ومن تولى عدونا ، ومن تولى أبابکر وعمر.


📗 بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث ج:30 ص: 383

http://lib.eshia.ir/71860/30/383

اسکن:

🌐http://l1l.ir/vus


ترجمه:


امام باقر علیه السلام فرمودند : عمل سه دسته به سوی آسمان صعود نمیکند و اعمالشان مورد قبول قرار نمی گیرد:


 کسی که بمیرد و در قلبش بغض اهل بیت باشد و؛ کسی که دوستی با دشمن ما داشته باشد ؛ کسیکه دوستدار ابوبکر و عمر باشد.