تو دهنی محکم یزدانی کارشناس شبکه ولایت بر دهان خونین جماعت بتری وعمری ! 👌🏼

آیا عمر(👺)همجنس باز بوده ؟ 🙈
شرح روایت لواط دادنهای عمر در کتاب طبقات ابن سعد و تاکید بر اعتبار سند.😏