توجه ⭐️                           توجه⭐️


امام صادق علیه السلام میفرمایند :


💠فرقی نیست بین محبین ما و دشمنان ما جز برائت و بیزاری از آنان و اگر کسی مانع از این 🔥برائت و بیزاری شود حتی ❌اگر سید علوی یافاطمی باشد 🔹باید🔹 ازخود او ⚠️بیزاری کنید⚠️.‼️منبع:  انساب النواصب صفحه552
⚠️این هم یک روایت محکم بر نابحق بودن جماعت وحدتی و کسانی که دعوت به وحدت میکنند❕مگر این که کلام غیر معصوم را بر معصوم ترجیح دهند😒😐❕