#مطاعن_عایشه


میدانیم یکی از صفات عایشه، حمیرا است.لغت شناسان عرب نوشته اند که حمیرا به معنی زنیست که  همیشه حیض است.


ابن منظور در لسان العرب می گویند: 


"الحُمَّى فی أُصول النَّخْل وشَرُّ الغَبَیاتِ غَبْیة التَّبْل وشرُّ النساء السُّوَیْداء المِمْراضُ وشَرٌّ منها👈🏼 الحُمَیْراءُ المِحْیاض👉🏻."📗لسان العرب،جلد۱۵،صفحه115

http://shamela.ws/browse.php/book-1687#page-7727


اسکن کتاب:

🌐http://l1l.ir/wg9


"حرارت و داغی در ریشه های درخت نخل است و بدترین نادانی ها ندانستن تیراندازی است و بدترین زن،سویداء ممراض(زیاد مریض شونده) است و بدتر از آن،حمیراء محیاض(زنی که زیاد حیض میشود) می باشد."


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸


#حــــارق_عـــــائـــــــشة